• Uitnodiging

  Algemene Ledenvergadering 2017

   

  Datum en tijd;        donderdag 16 november 2017, 21:00 uur

  Plaats;                   Kantine SSS’18

   Agenda

   

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Vaststellen van de notulen

              -  Notulen algemene ledenvergadering 17 november 2016 *

  1. Diverse jaarverslagen en het financiële verslag (op hoofdlijnen)

             -   Algemeen jaarverslag

             -   Jaarverslag jeugdafdeling

             -   Financieel jaarverslag

             -   Verslag Kantinezaken

             -    Verslag Sponsorcommissie

  1. Verslag kascommissie
  2. Verkiezing leden kascommissie
  • De huidige kascommissie bestaat uit: Niels Vloet, Frank van Gaal en Willy Peeters. Aftredend is Niels Vloet. Huub van Mill is reserve lid en kan benoemd worden als commissielid. Een nieuw reserve-lid voor de commissie is te benoemen.
  1. Verkiezing bestuursleden.

             .   Adrie van de Pas,      aftredend en herkiesbaar

             .   Leon van de Pasch,    aftredend en herkiesbaar

  Tegenkandidaten kunnen bij het bestuur worden gemeld tot aanvang van de vergadering. De kandidaatstelling dient door tenminste 3 leden schriftelijk te worden ondersteund. 

  1. Vaststellen van de financiële jaarbegroting
  2. Vaststelling van de contributie
  3. Mededelingen

              -   100 jarig bestaan

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

   

   

  *De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 17 november 2016 zijn in te  zien in het portaal van de kantine. Op aanvraag (secretaris@sss18.nl) worden deze  digitaal ter beschikking gesteld.

   

   

         Kunt u niet aanwezig zijn dan wordt een bericht van verhindering op prijs gesteld.

   

  Alle leden hebben vrije toegang tot de vergadering. Leden vanaf zestien jaar hebben ieder één stem.