• v.v. "SSS' 18"


  Uitnodiging


  Algemene Ledenvergadering

  Datum en tijd; woensdag 31 maart 2021, 19:30 uur
  Plaats; Online via MS-teams


  Agenda

  1. Opening en vaststelling van de agenda

  2. Vaststellen van de notulen
      - Notulen algemene ledenvergadering 28 november 2019 *

  3. Diverse jaarverslagen en het financiële verslag (op hoofdlijnen) seizoen 2019-2020
           - Algemeen jaarverslag
           - Jaarverslag jeugdafdeling
           - Financieel jaarverslag
           - Verslag Kantinezaken

  4. Verslag kascommissie

  5. Verkiezing leden kascommissie
                               De huidige kascommissie bestaat uit: Huub van Mil, Marc Coppis en Ger de
                                  Bruijn. Aftredend is Huub van Mill. Jan Theunissen is reserve lid en kan
                                  benoemd worden als commissielid. Er is 1 nieuw reserve-lid voor de
                                  kascommissie te benoemen.

  6. Verkiezing bestuursleden.
                              Adrie van de Pas, aftredend en niet herkiesbaar
                              Leon van de Pasch, aftredend en herkiesbaar

  Tegenkandidaten kunnen bij het bestuur worden gemeld tot 1 uur voor aanvang van de
  vergadering. De kandidaatstelling dient door ten minste 3 leden schriftelijk te worden
  ondersteund.       

  7. Vaststellen van de financiële jaarbegroting 2020-2021

  8. Vaststelling van de contributie

  9. Mededelingen

  10.  Rondvraag

  11. Sluiting

   

  *De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 november 2019 kunnen op aanvraag
  ( secretaris@sss18.nl ) digitaal ter beschikking worden gesteld.

  Let op: U dient zich voor 24 maart 2021 per e-mail (secretaris@sss18.nl) aan te melden onder
  vermelding van uw naam, e-mailadres en mobiele nummer. We zullen u voor de vergadering een
  koppeling sturen om deel te nemen aan de vergadering. Er kan tijdens de vergadering worden
  gevraagd om middels u mobiele telefoon een stem per sms/whatsapp uit te brengen.


  Leden vanaf zestien jaar hebben ieder één stem.